აიღე სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

აიღე სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე ბევრი საკრედიტო კომპანია გამოჩნდა, რომლებიც სხვადასხვა უნიკალური შემოთავაზებით ცდილობენ მომხმარებლის ყურადღბის მიქცევას; მათგან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და აქტუალური სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშეა. ეს შემოთავაზება მსესხებელს აძლევს საშუალებას მიიღოს თანხა მიუხედავად ცუდი საკრედიტო ისტორიის, ან მისი სრულიად არ ქონის შემთხვევაში. ეს მომსახურება საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს აიღონ მათთვის სასურველი თანხა მაშინაც კი, როდესაც აღნიშნული რაოდენობა სჭირდებათ თუნდაც ისტორიის გამოსასწორებლად.  გარდა ამ ცალსახა უპირატესობისა, არანაკლებ მნიშვნელოვან დადებით ასპექტებს წარმოადგენს:

 • შემოთავაზების კომფორტულობა და მოქნილობა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მომხმარებელს არ უწევს სახელფასო ამონაწერის წარდგენა, არც თავმდების მოძიება და თუ დამატებითი დოკუმენტაციების შეგროვება. ყოველივე აღნიშნული კი დროსთან არის დაკავშირებული. კლიენტს შეუძლიას აიღოს სწრაფი სესხი, კვირისა და დღის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან, მხოლოდ რამდენიმე ონლაინ ოპერაციის განხორციელებით.
 • სისწრაფე, რადგან დღევანდელი ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, ეს არც თუ ისე უმნიშვნელო პუნქტია. ონლაინ რეგისტრაციის დაწყებიდან თანხის მიღებამდე სულ 30 წუთია საჭირო სესხის დასამტკიცებლად. ამის საპირისპიროდ  უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბანკში სესხის ასაღებად, მხოლოდ რიგში დგომით შეიძლებოდა ერთი საათი დაგეკარგათ. საბედნიეროდ, ახალი შემოთავაზებების წყალობით თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად და მარტივად, სახლიდან გაუსვლელად, შეავსოთ ონლაინ განაცხადი და უმოკლეს ვადებში თანხა თქვენია.

 

რა არის საკრედიტო ისტორია?

საკრედიტო ისტორია არის დოკუმენტი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს მომხმარებლისა და მისი ფინანსური პროდუქტების ურთიერთობას, მის გადახდისუნარიანობას და მის ფინანსურ საკითხებში რისკებს. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ბაზა „კრედიტინფო საქართველო“, სადაც მოცემულია ინფორმაცია თითოეული მომხმარებლის შესახებ, თუ როდის აიღეს მათ სესხი, რა ვალუტაში, როდის დაფარეს, დაფარეს თუ არა დროულად და ხელშეკრულებით გაწერილი პირობების შესაბამისად. ამასთან, საკრედიტო ისტორია იყოფა ორ კატეგორიად: პოზიტიურ და ნეგატიურ საკრედიტო ისტორიად:

 • პოზიტიური, როგორც სახლიდანაც ჩანს, საკრედიტო ისტორიის მქონე მომხმარებლის რეიტინგი მაღალია, რაც მას მეტ პრივილეგიას ანიჭებს მომდევნო სესხების აღებისას და ზრდის ხელმეორედ სესხის დამტკიცების ალბათობას. ეს სტატუსი ენიჭება მას, ვისაც არ ჰქონიდა სესხზე ვადაგადაცილება.
 • ნეგატიური ისტორიის შემთხვევაში კი პირიქითაა; ის ფიქსირდება მაშინ, ვისაც დაუფარავი სესხები აქვს. ასეთ დროს მომხმარებლის რეიტინგი დაბალი ხდება, რაც მსმესხებლისთვის განმეორებითი კრედიტის აღების შანსს ამცირებს ან სრულიად აქრობს.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დროულად დაფარავს მისადმი დაკისრებულ გადასახდელ თანხებს, მისი საკრედიტო ისტორია დადებითი გახდება, რის შესახებ ინფორმაციაც გადახდიდან 7 წლის განმავლობაში შეინახება. თანხის გადაუხდელობის გამო კი,  უარყოფითი ისტორია 5 წლის განმავლობაში იქნება ასახული აღნიშნულ  ბაზაში.

 

როგორ ადგენენ გადახდისუნარიანობას საკრედიტო ისტორიაზე დაყრდნობით?

ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ დადებითი საკრედიტო ისტორიის მნიშნველობაზე და იმაზე, თუ რატომ არის ხელსაყრელი ისტორიის გარეშე სესხის აღების შესაძლებლობა. უკეთ რომ წარმოიდგინოთ ამ შემოთავაზების მნიშვნელობა, განვიხილოთ საკრედიტო რეიტინგი.

საკრედიტო რეიტინგი არის იმის მაჩვენებელი, შევძლებთ თუ არა სესხის აღებას. კრედიტის დამტკიცებამდე კომპანიები აფასებენ კლიენტების გადახდისუნარიანობას, რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით:

 • ამოწმებენ ბოლო 7 წლის განმავლობაში დაფარულ და გადაუხდელ სესხებს
 • მიმდინარე დავალიანებებზე დაყრდნობით
 • კრედიტის ოდენობით
 • სესხის დაფარვის ისტორიით, თუ რამდენად დროულად ფარავდა კლიენტი თანხას
 • გაკოტრებისა და დაგირავებული ქონების მეგირავესთან გადასვლით

როგორც ხედავთ, თავს იყრის ძალიან ბევრი ნიუანსი და ხშირად რთულია ყველა პუნქტს აკმაყოფილებდეს მომხმარებელი. ამ ყოველივეს რომ თავი აარიდოს, ოპტიმალურია საკრედიტო ისტორიის გარეშე სესხის აღება.

შესაძლებელია თუ არა სესხის აღება, თუ დავალიანება გაქვთ ან შავ სიაში ხართ?

ზემოთ, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ საქართველოს ფინანსულ ბაზარზე არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სესხის გასაცემად არ ითხოვენ საკრედიტო ისტორიებს. ბანკებისათვის ეს პირობა მნიშვნელოვანია და ისინი არ გასცემენ თანხებს მათზე, ვისაც უარყოფითი საკრედიტო ისტორია აქვს, თუმცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მზად არიან დახმარების ხელი გაუწოდონ ასეთ მომხმარებლებს. ისინი მსმესხებლებს სთავაზობენ იმ რაოდენობის თანხას, რის გადახდასაც შეძლებენ, იმისათვის რომ გამოასწორონ საკრედიტო ისტორია. საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე პირობა, სესხის მიღებისათვის:

 • მსესხებელი უნდა იყოს 20 წლის ან მეტის
 • უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე
 • უნდა ჰქონდეს პირადობის მოწმობა და მოქმედი საბანკო ანგარიში

იმ შემთხვევაში, თუ უკვე გაქვთ დავალიანება, არის რამდენიმე ასპექტი, რომელზეც ღირს ყურადღების გამახვილება, სანამ განმეორებით აიღებთ სესხს:

 • გამოითვალეთ მიმდინარე ფინანსური ვალდებულებები, რადგან გასათვალისწინებელია, რომ უკვე არსებულ გადასახადებს დაემატება ახალი სესხის თანხაც
 • დეტალურად შეისწავლეთ კომპანიის პირობები, საპროცენტო განაკვეთი, დაფარვის ვადები, შესაძლო ხარჯები და ა.შ.
 • ყურადღებით გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს, სადაც მოცემული იქნება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის რაოდენობა. ეს ინფორმაცია საშუალებას მოგცემს გაიგოთ დამატებითი ხარჯების შესახებ და გაითვალისწინოთ

ყველასათვის ნაცნობია ფინანსური პრობლემები და გარკვეული თანხის სწრაფად შოვნის საჭიროება; სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვისაა სწრაფი ონლაინ სესხები, თუმცა, აუცილებელია კარგად დაფიქრდეთ, სანამ განახორციელებთ მსგავს ფინანსულ ოპერაციას, შეაფასეთ რისკები, შეისწავლეთ პირობები, გაეცანით კონტრაქტს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება კრედიტის აღების შესახებ. მსგავსი მიდგომა თავიდან აგარიდებთ იმ სირთულეებს, რაც ხშირად მოჰყვება სესხის იმპულსურად აღებას.

ზემოთ ბევრ ნიუანსზე ვისაუბრეთ, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია ონლაინ სესხის აღებისათვის. აღნიშნულ ნიუანსში კარგად გაერკვიოთ, ‘Finpanda’ დაგეხმარებათ, რომელიც თქვენს მაგივრად აანალიზებს ფინანსურ ბაზარს, იკვლევს შემოთავაზებებს და გთავაზობთ თქვენს მოთხოვნებზე და სურვილებზე მორგებულ წინადადებებს.

შემოთავაზებები

მაქს. თანხა: 10000 ₾
ალმალი - შეასვე განაცხადი almal.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 54 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 10000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 30000.00 ₾
თიბისი კრედიტი - აიღე სესხი tbccredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 12.25 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 30000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია

სესხები

მაქს. თანხა: 10000 ₾
ალმალი - შეასვე განაცხადი almal.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 54 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 10000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 30000.00 ₾
თიბისი კრედიტი - აიღე სესხი tbccredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 12.25 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 30000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
ეთერიუმი

ეთერიუმი

ეთერიუმი

დღესდღეობით კრიპტოვალუტით მოვაჭრე ადამიანთა რაოდენობა მუდმივად იზრდება. ციფრული ფული სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ყველაზე სტაბილურ და პოპულარულ კრიპტოვალურ...

გაგრძელება
ბიტკოინი

ბიტკოინი

ბიტკოინი

ბიტკოინი დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებული კრიპტოვალუტაა, რომელმაც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში დაიმკვიდრა თავისი ადგილი. აღნიშნული ვალუტით მიმდინარეობს ვაჭრო...

გაგრძელება
სარეცხი მანქანა

სარეცხი მანქანა

დღესდღეობით სარეცხ მანქანას თითქმის ყველა ოჯახში შეხვდებით. ის ყველაზე საჭირო და აუცილებელი ტექნიკაა ტექნიკებს შორის. სარეცხი მანქანა ამარტივებს ყოველდღიურობას და უამრავი ადამიანის ცხოვრებას.

...

გაგრძელება
ონლაინ მაღაზიების საიტები

ონლაინ მაღაზიების საიტები

დროთა განმავლობაში ყველაფერი იცვლება და ვითარდება. ამ ყოველივემ დიდი გავლენა იქონია ონლაინ მაღაზიების წარმოქმნაზე. ონლაინ მაღაზიების საიტები ჩვეულებრივ ემსახურებიან ყიდვა-გაყიდვას, მაგრამ მხოლოდ და...

გაგრძელება