აიღე სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

აიღე სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე ბევრი საკრედიტო კომპანია გამოჩნდა, რომლებიც სხვადასხვა უნიკალური შემოთავაზებით ცდილობენ მომხმარებლის ყურადღბის მიქცევას; მათგან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და აქტუალური  სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშეა. ეს შემოთავაზება მსესხებელს აძლევს საშუალებას მიიღოს თანხა მიუხედავად ცუდი საკრედიტო ისტორიის, ან მისი სრულიად არ ქონის შემთხვევაში. ეს მომსახურება საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს აიღონ მათთვის სასურველი თანხა მაშინაც კი, როდესაც აღნიშნული რაოდენობა სჭირდებათ თუნდაც ისტორიის გამოსასწორებლად.  გარდა ამ ცალსახა უპირატესობისა, არანაკლებ მნიშვნელოვან დადებით ასპექტებს წარმოადგენს:

 • შემოთავაზების კომფორტულობა და მოქნილობა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მომხმარებელს არ უწევს სახელფასო ამონაწერის წარდგენა, არც თავმდების მოძიება და თუ დამატებითი დოკუმენტაციების შეგროვება. ყოველივე აღნიშნული კი დროსთან არის დაკავშირებული. კლიენტს შეუძლიას აიღოს სწრაფი სესხი, კვირისა და დღის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან, მხოლოდ რამდენიმე ონლაინ ოპერაციის განხორციელებით.
 • სისწრაფე, რადგან დღევანდელი ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, ეს არც თუ ისე უმნიშვნელო პუნქტია. ონლაინ რეგისტრაციის დაწყებიდან თანხის მიღებამდე სულ 30 წუთია საჭირო სესხის დასამტკიცებლად. ამის საპირისპიროდ  უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბანკში სესხის ასაღებად, მხოლოდ რიგში დგომით შეიძლებოდა ერთი საათი დაგეკარგათ. საბედნიეროდ, ახალი შემოთავაზებების წყალობით თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად და მარტივად, სახლიდან გაუსვლელად, შეავსოთ ონლაინ განაცხადი და უმოკლეს ვადებში თანხა თქვენია.

 

რა არის საკრედიტო ისტორია?

საკრედიტო ისტორია არის დოკუმენტი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს მომხმარებლისა და მისი ფინანსური პროდუქტების ურთიერთობას, მის გადახდისუნარიანობას და მის ფინანსურ საკითხებში რისკებს. ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ბაზა „კრედიტინფო საქართველო“, სადაც მოცემულია ინფორმაცია თითოეული მომხმარებლის შესახებ, თუ როდის აიღეს მათ სესხი, რა ვალუტაში, როდის დაფარეს, დაფარეს თუ არა დროულად და ხელშეკრულებით გაწერილი პირობების შესაბამისად. ამასთან, საკრედიტო ისტორია იყოფა ორ კატეგორიად: პოზიტიურ და ნეგატიურ საკრედიტო ისტორიად:

 • პოზიტიური, როგორც სახლიდანაც ჩანს, საკრედიტო ისტორიის მქონე მომხმარებლის რეიტინგი მაღალია, რაც მას მეტ პრივილეგიას ანიჭებს მომდევნო სესხების აღებისას და ზრდის ხელმეორედ სესხის დამტკიცების ალბათობას. ეს სტატუსი ენიჭება მას, ვისაც არ ჰქონიდა სესხზე ვადაგადაცილება.
 • ნეგატიური ისტორიის შემთხვევაში კი პირიქითაა; ის ფიქსირდება მაშინ, ვისაც დაუფარავი სესხები აქვს. ასეთ დროს მომხმარებლის რეიტინგი დაბალი ხდება, რაც მსმესხებლისთვის განმეორებითი კრედიტის აღების შანსს ამცირებს ან სრულიად აქრობს.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დროულად დაფარავს მისადმი დაკისრებულ გადასახდელ თანხებს, მისი საკრედიტო ისტორია დადებითი გახდება, რის შესახებ ინფორმაციაც გადახდიდან 7 წლის განმავლობაში შეინახება. თანხის გადაუხდელობის გამო კი,  უარყოფითი ისტორია 5 წლის განმავლობაში იქნება ასახული აღნიშნულ  ბაზაში.

 

როგორ ადგენენ გადახდისუნარიანობას საკრედიტო ისტორიაზე დაყრდნობით?

ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ დადებითი საკრედიტო ისტორიის მნიშნველობაზე და იმაზე, თუ რატომ არის ხელსაყრელი ისტორიის გარეშე სესხის აღების შესაძლებლობა. უკეთ რომ წარმოიდგინოთ ამ შემოთავაზების მნიშვნელობა, განვიხილოთ საკრედიტო რეიტინგი.

საკრედიტო რეიტინგი არის იმის მაჩვენებელი, შევძლებთ თუ არა სესხის აღებას. კრედიტის დამტკიცებამდე კომპანიები აფასებენ კლიენტების გადახდისუნარიანობას, რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით:

 • ამოწმებენ ბოლო 7 წლის განმავლობაში დაფარულ და გადაუხდელ სესხებს
 • მიმდინარე დავალიანებებზე დაყრდნობით
 • კრედიტის ოდენობით
 • სესხის დაფარვის ისტორიით, თუ რამდენად დროულად ფარავდა კლიენტი თანხას
 • გაკოტრებისა და დაგირავებული ქონების მეგირავესთან გადასვლით

როგორც ხედავთ, თავს იყრის ძალიან ბევრი ნიუანსი და ხშირად რთულია ყველა პუნქტს აკმაყოფილებდეს მომხმარებელი. ამ ყოველივეს რომ თავი აარიდოს, ოპტიმალურია საკრედიტო ისტორიის გარეშე სესხის აღება.

შესაძლებელია თუ არა სესხის აღება, თუ დავალიანება გაქვთ ან შავ სიაში ხართ?

ზემოთ, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ საქართველოს ფინანსულ ბაზარზე არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სესხის გასაცემად არ ითხოვენ საკრედიტო ისტორიებს. ბანკებისათვის ეს პირობა მნიშვნელოვანია და ისინი არ გასცემენ თანხებს მათზე, ვისაც უარყოფითი საკრედიტო ისტორია აქვს, თუმცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მზად არიან დახმარების ხელი გაუწოდონ ასეთ მომხმარებლებს. ისინი მსმესხებლებს სთავაზობენ იმ რაოდენობის თანხას, რის გადახდასაც შეძლებენ, იმისათვის რომ გამოასწორონ საკრედიტო ისტორია. საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე პირობა, სესხის მიღებისათვის:

 • მსესხებელი უნდა იყოს 20 წლის ან მეტის
 • უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე
 • უნდა ჰქონდეს პირადობის მოწმობა და მოქმედი საბანკო ანგარიში

იმ შემთხვევაში, თუ უკვე გაქვთ დავალიანება, არის რამდენიმე ასპექტი, რომელზეც ღირს ყურადღების გამახვილება, სანამ განმეორებით აიღებთ სესხს:

 • გამოითვალეთ მიმდინარე ფინანსური ვალდებულებები, რადგან გასათვალისწინებელია, რომ უკვე არსებულ გადასახადებს დაემატება ახალი სესხის თანხაც
 • დეტალურად შეისწავლეთ კომპანიის პირობები, საპროცენტო განაკვეთი, დაფარვის ვადები, შესაძლო ხარჯები და ა.შ.
 • ყურადღებით გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს, სადაც მოცემული იქნება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის რაოდენობა. ეს ინფორმაცია საშუალებას მოგცემს გაიგოთ დამატებითი ხარჯების შესახებ და გაითვალისწინოთ

ყველასათვის ნაცნობია ფინანსური პრობლემები და გარკვეული თანხის სწრაფად შოვნის საჭიროება; სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვისაა სწრაფი ონლაინ სესხები, თუმცა, აუცილებელია კარგად დაფიქრდეთ, სანამ განახორციელებთ მსგავს ფინანსულ ოპერაციას, შეაფასეთ რისკები, შეისწავლეთ პირობები, გაეცანით კონტრაქტს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება კრედიტის აღების შესახებ. მსგავსი მიდგომა თავიდან აგარიდებთ იმ სირთულეებს, რაც ხშირად მოჰყვება სესხის იმპულსურად აღებას.

ზემოთ ბევრ ნიუანსზე ვისაუბრეთ, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია ონლაინ სესხის აღებისათვის. აღნიშნულ ნიუანსში კარგად გაერკვიოთ, ‘Finpanda’ დაგეხმარებათ, რომელიც თქვენს მაგივრად აანალიზებს ფინანსურ ბაზარს, იკვლევს შემოთავაზებებს და გთავაზობთ თქვენს მოთხოვნებზე და სურვილებზე მორგებულ წინადადებებს.

სესხები

მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
ევრო კრედიტი - აიღე სესხი eurocredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 49.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 60000 ₾
ფინკა - აიღე სესხი finca.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 60000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 2000 ₾
კაპექს კრედიტი - აიღე სესხი capexcredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 2000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 100000 ₾
რიკო კრედიტი - აიღე სესხი rico.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 10 წელი
მაქს. თანხა: 100000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია

სესხები

მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
ევრო კრედიტი - აიღე სესხი eurocredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 49.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 60000 ₾
ფინკა - აიღე სესხი finca.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 60000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 2000 ₾
კაპექს კრედიტი - აიღე სესხი capexcredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 2000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 100000 ₾
რიკო კრედიტი - აიღე სესხი rico.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 10 წელი
მაქს. თანხა: 100000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1000 ₾
1ქლიქი - აიღე სესხი 1click.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000 ₾
მანიმენი - აიღე სესხი moneyman.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 40000 ₾
ბაზისბანკი - აიღე სესხი basisbank.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 40000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 40000 ₾
კრედო - აიღე სესხი credo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 40000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 200000 ₾
ლიბერთი ბანკი - აიღე სესხი libertybank.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 200000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 15000 ₾
სითი ლიზინგი - აიღე სესხი cityleasing.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 15000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 200000 ₾
ტერაბანკი - აიღე სესხი terabank.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 144 თვე
მაქს. თანხა: 200000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 200000 ₾
ტურბო - აიღე სესხი turbo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 5 წელი
მაქს. თანხა: 200000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 60000 ₾
ფინკა ბანკი - აიღე სესხი finca.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 60000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 700 ₾
ოქკრედიტი - აიღე სესხი okcredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 700 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 90000 ₾
პროკრედიტ ბანკი - აიღე სესხი procreditbank.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 90000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1450 ₾
მოზო - აიღე სესხი mozo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1450 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 7500 ₾
ზიპ კრედიტი- აიღე სესხი zipcredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 7500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 4000.00 ₾
კრედია - აიღე სესხი credia.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 4000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
სოლვა - აიღე სესხი solva.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 6,3 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
გრანდო - აიღე სესხი grandoo.ge- ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
მონეზა - აიღე სესხი moneza.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
ვივუსი - აიღე სესხი vivus.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 500.00 ₾
მისტერ ლოუნი - აიღე სესხი mrloan.ge - ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 500.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა:
საქართველოს ბანკი - აიღე სესხი bankofgeorgia.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა:
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 10000 ₾
ალმალი - აიღე სესხი almal.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 54 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 10000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500 ₾
სისი ლოუნი - აიღე სესხი Ccloan.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 600 ₾
ქრედიუმი - აიღე სესხი credium.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 5.86 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 600 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500 ₾
ელოუნი - აიღე სესხი eloan.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 800 ₾
ემას კრედიტი - აიღე სესხი emmascredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 800 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500 ₾
ექსპრესსესხი - აიღე სესხი expresssesxi.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 2000 ₾
ფული - აიღე სესხი fuli.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 2000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500 ₾
კაპიკი - აიღე სესხი kapiki.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 2700 ₾
ლენდო - აიღე სესხი lendo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 2700 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000 ₾
კიმბი - აიღე სესხი kimbi.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 800 ₾
მაიკრედიტი - აიღე სესხი mycredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 21 დღე
მაქს. თანხა: 800 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 30000 ₾
მაიკრედო - აიღე სესხი mycredo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 72 თვე
მაქს. თანხა: 30000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000 ₾
სილკლოუნი - აიღე სესხი silkloan.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500 ₾
ვანდუ - აიღე სესხი wandoo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1000.00 ₾
ნეტკრედიტი - აიღე სესხი netcredit.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 1500.00 ₾
კრედიტონი - აიღე სესხი crediton.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 1500.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
ამიკა - აიღე სესხი amika.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 27000.00 ₾
მოგო - აიღე სესხი mogo.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 0.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 84 თვე
მაქს. თანხა: 27000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 100000.00 ₾
სვისკაპიტალი - აიღე სესხი swisscapital.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
მაქს. ხანგრძლივობა: 72 თვე
მაქს. თანხა: 100000.00 ₾
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 25000.00
სტარტო - აიღე სესხი Starto.ge-ზე აიღე სესხი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 25000.00
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: ₾
უნისონი - დააზღვიეთ  unison.ge-ზე ეწვიეთ კომპანიას
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა:
დამატებითი ინფორმაცია
მაქს. თანხა: 0.00
თიბისი-დააზღვიე tbc.ge-ზე განაცხადი
საპროცენტო განაკვეთი %
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა: 0.00
დამატებითი ინფორმაცია
კრედო ბანკის შემოთავაზებები

კრედო ბანკის შემოთავაზებები

კრედო 22 წელია საქართველოს 11 რეგიონში სთავაზობს მომხმარებლებს სხვადასხვა ტიპის სერვისს. იგი უზრუნველყოფს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესს საჭირო თანხებით.

 

რა შემოთავაზებები ა...

გაგრძელება
სესხის კალკულატორი

სესხის კალკულატორი

სესხის კალკულატორი ორი ძირითადი მიზნისათვის გამოიყენება: მისი დახმარებით Finpanda-ზე ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთს შეადარონ სესხები, აგრეთვე  შესაძლებელია საპროცენტო ხარჯისა და საერთო ღირებულე...

გაგრძელება
უპროცენტო სესხით სარგებლობა

უპროცენტო სესხით სარგებლობა

სწრაფი ონლაინ სესხები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შემოთავაზებაა ფინანსურ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ, საკრედიტო კომპანიები მაქსიმალურად ცდილობენ უნიკალური შემოთავაზებები მიაწოდონ მომხმარე...

გაგრძელება
ონლაინ კრედიტი მარტივად

ონლაინ კრედიტი მარტივად

ონლაინ კრედიტები კვირის ნებისმიერ დროს უყრუნველგყოფთ საჭირო თანხით და საშუალებას გაძლევთ მოაგვაროთ თქვენი ფინანსური პრობემები. დღესდღეობით ბევრი კრედიტორი კომპანია სთავაზობს მომხმარებელს საინტერესო...

გაგრძელება